"سفير سياست"
علوم سیاسی 
لینک دوستان
1
لینک های مفید

سرفصل درس مبانی علم سیاست

پودمان 1: سرشت دانش

   • پیمانه1-1: مفهوم علم سیاست
   • پیمانه 1-2: شأن علمی سیاست
   • پیمانه 1-3: سودمندی و اهمیت دانش سیاسی
   • پیمانه1-4: سابقه علم سیاست به مفهوم جدید
   • پیمانه 1-5: روشهای علم سیاست
    • ریزپیمانه 1-5-1: مسأله روش شناسی
    • ریزپیمانه 1-5-2: روش های علم سیاست : روش تاریخی-روش مشاهده-روش تجربی-روش ریزپیمانه 1-5-3: تطبیقی-روش فلسفی
    • ریزپیمانه 1-5-4: برخی رهیافت ها: رهیافت های حقوقی-روانشناسی-اقتصادی-هنجاری-تجربی-رفتاری (رفتارگرایی)
   • پیمانه 1-6: تحول تاریخی در مفهوم سیاست
    • ریزپیمانه 1-6-1: برداشت واقع گرایانه یا سیاست قدرت محور
    • ریزپیمانه 1-6-2: برداشت فلسفی و اخلاقی
    • ریزپیمانه 1-6-3: برداشت حقوقی
    • ریزپیمانه 1-6-4: برداشت مدرن

پودمان 2: موضوعات و مفاهیم اصلی در دانش سیاسی

   • پیمانه2-1: دولت
    • ریزپیمانه 2-1-1: دولت نو و عناصر آن
    • ریزپیمانه 2-1-2: مفهوم نظام سیاسی
    • ریزپیمانه 2-1-3: ملت و ملیت
    • ریزپیمانه 2-1-4: پیدایش ناسیونالیسم
    • ریزپیمانه 2-1-5: نظریه های خاستگاه دولت
    • ریزپیمانه 2-1-6: تکامل دولت
    • ریزپیمانه 2-1-7: ماهیت و هدفهای دولت
    • ریزپیمانه 2-1-8: دولت رفاه
    • ریزپیمانه 2-1-9: پایه ها و چهره های دولت
    • ریزپیمانه 2-1-10: پیشینه تاریخی و نظریه های عمومی دولت
   • پیمانه 2-2: مشروعیت
    • ریزپیمانه 2-2-1: معنی مشروعیت
    • ریزپیمانه 2-2-2: منابع مشروعیت
    • ریزپیمانه 2-2-3: انواع مشروعیت
   • پیمانه 2-3: حاکمیت
    • ریزپیمانه 2-3-1: سرشت حاکمیت
    • ریزپیمانه 2-3-2: تاریخ حاکمیت
    • ریزپیمانه 2-3-3: انواع حاکمیت
   • پیمانه 2-4: حکومت
    • ریزپیمانه 2-4-1: طبقه بندی قدیم و جدید حکومت
    • ریزپیمانه 2-4-2: شکل های حکومت کلاسیک
    • ریزپیمانه 2-4-3: دیکتاتوری (ویژگی ها- توانایی ها- عیب ها)
    • ریزپیمانه 2-4-4: فاشیسم
    • ریزپیمانه 2-4-5: حکومت های پارلمانی و ریاستی
    • ریزپیمانه 2-4-6: حکومت های تک ساخت و فدرال و کنفدرال
   • پیمانه2-5: قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-1: معنی قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-2: ویژگی های قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-3: منابع قدرت (منابع قدرت دولت)
    • ریزپیمانه 2-5-4: مترادف های قدرت (قدرت و نفوذ - قدرت و اقتدار)
    • ریزپیمانه 2-5-5: انواع قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-6: اندازه گیری قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-7: اعمال قدرت
    • ریزپیمانه 2-5-8: قدرت دولتی و سلطه اجتماعی
    • ریزپیمانه 2-5-9: منازعه قدرت
   • پیمانه 2-6: نفوذ سیاسی
   • پیمانه 2-7: نوسازی
    • ریزپیمانه 2-7-1: نوسازی سیاسی
   • پیمانه 2-8: فرهنگ سیاسی
    • ریزپیمانه 2-8-1: دسته بندی فرهنگ سیاسی
    • ریزپیمانه 2-8-2: اهمیت فرهنگ سیاسی
   • پیمانه2-9: جامعه پذیری سیاسی
    • ریزپیمانه 2-9-1: عامل‌های جامعه پذیری سیاسی
   • پیمانه2-10: اقتدار
    • ریزپیمانه 2-10-1: منابع اقتدار
    • ریزپیمانه 2-10-2: ضمانت اجرای اقتدار
    • ریزپیمانه 2-10-3: حدود اقتدار
    • ریزپیمانه 2-10-4: انواع اقتدار
    • ریزپیمانه 2-10-5: ویژگی های اقتدار
   • پیمانه 2-11: توسعه سیاسی
    • ریزپیمانه 2-11-1: شاخص های مثبت توسعه
    • ریزپیمانه 2-11-2: شاخص‌های منفی (فروپاشی سیاسی)
   • پیمانه 2-12: تحرک اجتماعی
   • پیمانه 2-13: ایدئولوژی

پودمان 3: مرزهای دانش سیاست

   • پیمانه 3-1: فلسفه سیاسی
   • پیمانه 3-2: انسان شناسی سیاسی
   • پیمانه 3-3: روان شناسی سیاسی و روان شناسی اجتماعی
   • پیمانه 3-4: جامعه شناسی سیاسی
   • پیمانه 3-5: اقتصاد سیاسی
   • پیمانه 3-6: جمعیت شناسی سیاسی
   • پیمانه3-7: ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی
   • پیمانه 3-8: زیست شناسی سیاسی
   • پیمانه 3-9: علم سیاست و تاریخ
   • پیمانه 3-10: علم سیاست و اخلاق
   • پیمانه 3-11: علم سیاست و حقوق عمومی
   • پیمانه 3-12: علم سیاست و آمار

پودمان 4: نگرش ها و روش ها در دانش سیاسی

   • پیمانه4-1: رفتارگرایی
   • پیمانه 4-2: تحلیل سیستم ها
   • پیمانه4-3: نظریه تصمیم گیری
   • پیمانه 4-4: نظریه مبادله
   • پیمانه 4-5: نظریه گزینش عقلانی
    • ریزپیمانه 4-5-1: نگرش گزینش عمومی
    • ریزپیمانه 4-5-2: نظریه بازیها
    • ریزپیمانه 4-5-3: مدل های فضایی
   • پیمانه 4-6: نظریه ائتلاف
   • پیمانه 4-7: نظریه سیبر نتیک
   • پیمانه4-8: نظریه گروهها

پودمان 5: مکاتب و ایدئولوژیها

   • پیمانه 5-1: محافظه کاری
   • پیمانه 5-2: لیبرالیسم
   • پیمانه 5-3: مارکسیسم
   • پیمانه 5-4: سوسیالیسم اصلاح طلب
   • پیمانه 5-5: آنارشیسم
   • پیمانه 5-6: فاشیسم

پودمان 6: تحولات سیاسی

   • پیمانه 6-1: اصلاحات
   • پیمانه 6-2: کودتاها
   • پیمانه 6-3: انتخابات
   • پیمانه 6-4: انقلابات
    • ریزپیمانه 6-4-1: معانی انقلاب
    • ریزپیمانه 6-4-2: علل انقلاب
    • ریزپیمانه 6-4-3: برخی از انواع انقلاب
    • ریزپیمانه 6-4-4: مسأله خودجوشی و توطئه در انقلاب
    • ریزپیمانه 6-4-5: مراحل انقلاب(حکومت میانه رو ها - حکومت رادیکالها - ترمیدور)

پودمان 7: سیاست و روابط بین الملل

   • پیمانه 7-1: سیاست خارجی
   • پیمانه7-2: برخی نگرش ها در سیاست خارجی
   • پیمانه 7-3: صورت بندی قدرت دولتها در سطح بین الملل
   • پیمانه7-4: جنگ
    • ریزپیمانه 7-4-1: حقوق جنگ
    • ریزپیمانه 7-4-2: انواع جنگ
    • ریزپیمانه 7-4-3: برخی اقدامات جنگی و برخی استراتژی های نظامی در عصر هسته ای
    • ریزپیمانه 7-4-4: صلح

پودمان 8: دموکراسی

   • پیمانه 8-1: معنی و تعریف دموکراسی
   • پیمانه 8-2: مبانی فکری دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-2-1: لیبرالیسم
    • ریزپیمانه 8-2-2: پراگماتیسم
    • ریزپیمانه 8-2-3: مبنی گرایی
    • ریزپیمانه 8-2-4: اصالت قرارداد
    • ریزپیمانه 8-2-5: اصالت رضایت و قبول عامه
    • ریزپیمانه 8-2-6: اصالت برابری
    • ریزپیمانه 8-2-7: خودمختاری فرد
    • ریزپیمانه 8-2-8: قانون و قانون گذاری
    • ریزپیمانه 8-2-9: شهروندی
    • ریزپیمانه 8-2-10: حاکمیت مردم
    • ریزپیمانه 8-2-11: حقوق بشر
    • ریزپیمانه 8-2-12: لیبرتاریانیسم
   • پیمانه 8-3: پیشتازان اندیشه دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-3-1: ارسطو
    • ریزپیمانه 8-3-2: بندیت دواسپینوزا
    • ریزپیمانه 8-3-3: جان لاک
    • ریزپیمانه 8-3-4: منتسکیو
    • ریزپیمانه 8-3-5: ژان ژاک روسو
    • ریزپیمانه 8-3-6: آلسکی دوتوکویل
    • ریزپیمانه 8-3-7: توماس جفرسون
    • ریزپیمانه 8-3-8: جیمز مادیسون
    • ریزپیمانه 8-3-9: جان استوارت میل
    • ریزپیمانه 8-3-10: ویلیام جیمز
    • ریزپیمانه 8-3-11: جان دیویی
    • ریزپیمانه 8-3-12: هارولد لاسکی
    • ریزپیمانه 8-3-13: هارولد لاسول
    • ریزپیمانه 8-3-14: ژوزف شومپیتر
    • ریزپیمانه 8-3-15: رمون آرون
    • ریزپیمانه 8-3-16: آیزیا برلین
    • ریزپیمانه 8-3-17: موریس دوورژه
    • ریزپیمانه 8-3-18:کارل پوپر
    • ریزپیمانه 8-3-19: رابرت دال
    • ریزپیمانه 8-3-20: سیمون مارتین لیپیست
    • ریزپیمانه 8-3-21: آنتونی داونز
   • پیمانه 8-4: پیشینه تاریخی و زمینه های اجتماعی و فرهنگی دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-4-1: زمینه تاریخی
    • ریزپیمانه 8-4-2: سرمایه داری و دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-4-3: زمینه اجتماعی
    • ریزپیمانه 8-4-4: جامعه مدنی
    • ریزپیمانه 8-4-5: زمینه های فرهنگی و فرهنگ سیاسی
    • ریزپیمانه 8-4-6: شخصیت دموکراتیک
   • پیمانه 8-5: مبانی حکومت دموکراتیک
    • ریزپیمانه 8-5-1: حقوق مدنی
    • ریزپیمانه 8-5-2: اصل نمایندگی
    • ریزپیمانه 8-5-3: حکومت جمهوری
    • ریزپیمانه 8-5-4: تفکیک قوا
    • ریزپیمانه 8-5-5: نظارت قوا بر یکدیگر
    • ریزپیمانه 8-5-6: پارلمان و پارلمانتیسم
    • ریزپیمانه 8-5-7: ساختار پارلمان
    • ریزپیمانه 8-5-8: دموکراسی پارلمانی و دموکراسی و ریاستی
   • پیمانه 8-6: عملکرد دموکراسی (احزاب و انتخابات)
    • ریزپیمانه 8-6-1: مشارکت سیاسی
    • ریزپیمانه 8-6-2: گروههای ذینفع و ذی نفوذ و فشار
    • ریزپیمانه 8-6-3: احزاب سیاسی
    • ریزپیمانه 8-6-4: نظام های انتخاباتی
    • ریزپیمانه 8-6-5: افکار عمومی و تبلیغات
   • پیمانه 8-7: انواع دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-7-1: دموکراسی مستقیم
    • ریزپیمانه 8-7-2: دموکراسی اجتماعی
    • ریزپیمانه 8-7-3: دموکراسی صنعتی
    • ریزپیمانه 8-7-4: دموکراسی مسیحی
    • ریزپیمانه 8-7-5: دموکراسی مبتنی بر منافع و گروهها (چند قومی و صنفی)
   • پیمانه 8-8: توجیهات و شایستگی ها و نقدها و ناشایستگی های دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-8-1: دفاع از دموکراسی و شایستگی دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-8-2: نقد ها و ناشایستگی های دموکراسی
   • پیمانه 8-9: گذار به دموکراسی و چشم انداز آینده آن
    • ریزپیمانه 8-9-1: امواج دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-9-2: سنجش شاخص های دموکراسی
    • ریزپیمانه 8-9-3: چشم انداز آینده

پودمان 9: نظام های سیاسی

   • پیمانه 9-1: طبقه بندی نظام های سیاسی
    • ریزپیمانه 9-1-1: اشکال عمومی
    • ریزپیمانه 9-1-2: اشکال خاص

پودمان 10: جهانی شدن و تاثیر سیاست بین الملل

* پیمانه 10-1: جهانی شدن

* ریزپیمانه 10-1-1: محیط بین المللی

* ریزپیمانه 10-1-2: جهانی شدن اقتصادی

* ریزپیمانه 10-1-3: جهانی شدن سیاسی

* ریزپیمانه 10-1-4: جهانی شدن نظامی

* ریزپیمانه 10-1-5: جهانی شدن فرهنگی

* ریزپیمانه 10-1-6: سیاست جهانی شدن و رژیمها

پودمان 11: دگرگونی سیاسی

* پیمانه 11-1: دگرگونی نظامهای سیاسی

* ریزپیمانه 11-1-1: ثبات سیاسی

* ریزپیمانه 11-1-2: دگرگونی سیاسی

* ریزپیمانه 11-1-3: علتهای دگرگونی سیاسی

* ریزپیمانه 11-1-4: انقلابهای 1989 اروپای شرقی

* ریزپیمانه 11-1-5: پسروی و دگرگونی سیاسی

* ریزپیمانه 11-1-6: دگرگونی در دموکراسیهای صنعتی

پودمان 12: نمایندگی

* پیمانه 12-1: نمایندگی، انتخابات و رای دادن

* ریزپیمانه 12-1-1: نظریه های نمایندگی

* ریزپیمانه 12-1-2: نظریه های لیبرال دموکرات

* ریزپیمانه 12-1-3: نظریه های جمع گرای نمایندگی

* ریزپیمانه 12-1-4: کارکردهای انتخابات

* ریزپیمانه 12-1-5: رفتار رای دادن

* ریزپیمانه 12-1-6: نقش رسانه های جمعی


موضوعات مرتبط: دانشگاهی، آموزشی
برچسب‌ها: سرفصل درس, مبانی علم سیاست
[ یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ ] [ 12:39 ] [ علی لطیفی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام آنکه اشک را آفرید تا سرزمین وداع آتش نگیرد
لینک های مفید
امکانات وب


 سوره قرآن Online User